ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณรุ่งอรุณ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน

วันสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ แจ้งวันสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ …อ่านต่อ