ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

a Little BIG THING: SINGAPORE

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ)

A Little BIG THING: SINGAPORE
จัดทำโดยนักเรียนชั้น ม.๕ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม
ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนรุ่งอรุณ

หนังสือบอกเล่าเรื่องราวของประเทศ “อาเซียน” และ “สิงคโปร์” จากการออกศึกษาภาคสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ Amazing Singapore เมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกลุ่มประเทศอาเซียน ก่อนไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นกรณีศึกษา อาทิ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้สิงคโปร์เหมาะแก่การเป็นท่าเรือ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศของผู้นำอย่างนายลี กวน ยู ที่นำพาสิงคโปร์ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และประเด็นที่สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาจนทำให้ประชากรสิงคโปร์มีความสามารถหลากหลายด้านนำหน้าหลายประเทศในอาเซียน โดยจัดทำเป็น ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑LittleBigThingS