ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงงานศึกษาทรัพยากร วิถีชีวิตและภูมิปัญญาบ้านผาชัน

phachanโครงงานศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
บ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยนักเรียนชั้น ม.๔ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม
ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณ

นักเรียนออกภาคสนามศึกษาสภาพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวิถีการหาอยู่หากินของที่สอดคล้องกับพื้นที่และฤดูกาล ณ หมู่บ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี แล้วนำเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิดีโอ ในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีสั้นประกอบแผ่นพับความรู้ Infographic ๕ ชุด ๕ ประเด็น ได้แก่ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาการหาอยู่หากินในหน้าแล้ง สภาพพื้นที่ “แก่ง บุ่ง แม่น้ำโขง” ที่เป็นแหล่งหาอยู่หากิน  การจัดการน้ำ  พันธุ์ปลาและวิถีประมง และป่าที่เป็นศูนย์รวมทรัพยากรและความศรัทธา

วิถีชีวิตในหน้าแล้งของชุมชนบ้านผาชัน
สารคดีสั้น “วิถีชีวิตในหน้าแล้งบ้านผาชัน” (ชมวิดีโอ)
จัดทำโดย
รัตนาภรณ์   ตั้งศิริพงศ์เมธ
ภูมิภัทร   อุษาประทุมบาน
นันทิตา   เมืองกรุง
ภาวิต   สิทธิโชติ
ณัฐวรา   ใจชื่น

 

แล้งนี้…มีกิน
สารคดีสั้น “เมื่อโขงแห้ง” (ชมวิดีโอ)
จัดทำโดย
ณธน   นิถานานนท์
ปาณัสม์   อัศวเหม
อธิชา   แสงสว่าง
อัณณ์   จารุจิตต์
วรรณ   ธรรมร่มดี
นีร   ณ นคร

 

ป.ปลาผาชัน
สารคดีสั้น “หม่องนี่ปลาล้ายหลาย” (ชมวิดีโอ)
จัดทำโดย
ขนิษฐ   วิชญเวทางค์
ธัชชัย   พัฒนาประทีป
นภสร   พาณิชพัฒน์
ณิชาภา   ขจรโกวิทย์
รศญา   โอสถานนท์
อิสรา   สิทธิโชค

 

ป่าเสาเฉลียง
สารคดีสั้น  “ป่าแห่งศรัทธา คุณค่าแห่งชุมชน” (ชมวิดีโอ)
จัดทำโดย
ตระการตา   วิวัฒนะอมรชัย
พิชญ์ณัฐ   คุณาวิชยานนท์
ติณณภพ   เกษมสุวรรณ
มินณิตา   สันติชัยอนันต์
นันทิมา   เมืองกรุง
ณัฐณิชา   ซื่อตรง

 

น้ำ (ใจ) ไม่แห้ง
สารคดีสั้น “น้ำใจไม่แห้ง” (ชมวิดีโอ)
จัดทำโดย
กมลมาศ  จิตตประมาลบุญ
ฐิตา   โพธิเพียรทอง
วีรภัทร   เกิดโภคา
พิสุทธิ์   มโนรัตน์
ทำดี   ผดุงวิเชียร