ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงงานศึกษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและวิถีประมงพื้นบ้านชุมชนท่าศาลา

tasalaโครงงานศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และวิถีประมงพื้นบ้าน
ชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย นักเรียนชั้น ม.๔ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณ
……….

เกลอเล-1เกลอ เล
หนังสือที่บอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และความรักใคร่กลมเกลียวของผู้คนในชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ร่วมกันสร้างระบบการจัดการชุมชนให้ทุกคนสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ชุมชนท่าศาลากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากแผนการสร้างโรงงานปิโตรเคมีในพื้นที่ นักเรียนกลุ่มนี้ที่มีโอกาสออกภาคสนามศึกษาในพื้นที่ ร่วมกินอยู่และพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนท่าศาลาช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาด้วยความหวังว่า ผู้อ่านจะได้รับรู้ถึงความเป็นไปของแหล่งอาหารที่สำคัญของพวกเราชาวไทย และลุกขึ้นมาร่วมปกป้องดูแลแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่านี้ไว้

GiantInfoยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก ยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่
ผลงาน Infographic สรุปการเรียนรู้ในโครงงานศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และวิถีประมงพื้นบ้าน ชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช