ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ROONG AROON GEOGRAPHIC ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗

RAGeographic57โครงงานจัดทำวารสาร ROONG AROON GEOGRAPHIC
โดย นักเรียนชั้น ม.๔ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณ

การเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์สู่ชีวิตของนักเรียน ในแง่มุมของการเป็นผู้บริโภคทรัพยากร ที่ส่งผลทั้งต่อตนเอง ผู้คนในสังคม และธรรมชาติ โดยเลือกประเด็นที่นักเรียนแต่ละคนสนใจมาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอทางออกหรือมุมมองของนักเรียนต่อประเด็นนั้นๆ แล้วสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบของนิตยสาร โดยมีบรรณาธิการจากนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC เป็นที่ปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนิตยสารภูมิศาสตร์ จัดทำ

ดาวน์โหลดวารสาร (pdf)

ผลงานอื่นในโครงงานจากแอนิเมชั่นสู่การเรียนรู้ภูมิศาสตร์โลก