ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

จากแอนิเมชั่นสู่การเรียนรู้ภูมิศาสตร์โลก

สื่อการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์โลก

ผลงานการผลิตสื่อของนักเรียนชั้น ม.๔ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยครูมีโจทย์ให้นักเรียนศึกษาภูมิศาสตร์โลกผ่านการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่แต่ละกลุ่มสนใจ จากภาพยนตร์นำไปสู่การศึกษาข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม อาทิ เขตภูมิอากาศ เขตภูมิประเทศ ทรัพยากร พืช สัตว์ วัฒนธรรม ฯลฯ แล้วนำเสนอข้อมูลความรู้ในรูปแบบ Infographic แบบ Exploration และหนังสือเล่มเล็ก (Booklet) เพื่อเปิดสายตานักเรียนให้รู้จักโลกกว้างขึ้น  ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การทำสื่อและการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำสื่อ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ในภาคเรียนต่อไปที่จะมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของเนื้อหา ทักษะ และชิ้นงาน

Rio_WebRio 2 : South America
ดาวน์โหลด Infographic / ดาน์โหลด Booklet
จัดทำโดย
๑.น.ส.ตระการตา วิวัฒนะอมรชัย (เจ้าจอม)    ม.๔/๑
๒.น.ส.ณัฐวรา ใจชื่น (ออม)                        ม.๔/๓
๓.น.ส.ณิชาภา ขจรโกวิทย์ (พิม)                  ม.๔/๓
๔.น.ส.ปาณัสม์ อัศวเหม (มุก)                     ม.๔/๑
๕.น.ส.ฐิตา โพธิเพียรทอง (ใบตอง)              ม.๔/๑


Nemo_WebFinding Nemo : Australia
ดาวน์โหลด Infographicดาวน์โหลด Booklet
จัดทำโดย
๑.น.ส.นันทิมา  เมืองกรุง (แนน)                   ม.๔/๓
๒.น.ส.นันทิตา  เมืองกรุง (แนท)                  ม.๔/๒
๓.น.ส.ณัฐณิชา  ซื่อตรง (พลอย)                 ม.๔/๑
๔.น.ส.กมลมาศ  จิตตประมวลบุญ (ฟ้า)        ม.๔/๓
๕.น.ส.อชิรญาณ์  หวาดเปีย (อชิ)                ม.๔/๒


LionKing_WebThe Lion King : Africa
ดาวน์โหลด Infographic / ดาน์โหลด Booklet
จัดทำโดย
๑.นายชนเนตร มหาผาสุกวัฒน์ (เนม)            ม.๔/๓
๒.นายพิสุทธิ์ มโนรัตน์ (ภูฟ้า)                       ม.๔/๓
๓.นายอัณณ์ จารุจิตต์ (จอม)                         ม.๔/๑
๔.นายตะวัน วัชราธร (ตะวัน)                         ม.๔/๓
๕.นายสิรวิชญ์ ศิรินิมิตวงศ์ (จูเนียร์)                ม.๔/๒


BrotherBear_WebBrother Bear : North America
ดาวน์โหลด Infographic / ดาน์โหลด Booklet
จัดทำโดย
๑.น.ส.นีร  ณ นคร (นีร)                                ม.๔/๑
๒.น.ส.รัตนาภรณ์  ตั้งศิริพงศ์เมธ (เมย์)         ม.๔/๒
๓.น.ส.รศญา  โอสถานนท์ (ป๋าย)                 ม.๔/๓
๔.น.ส.นภสร  พาณิชพัฒน์ (ฟ้าใส)               ม.๔/๓
๕.น.ส.อธิชา  แสงสว่าง (ข้าวฟ่าง)                ม.๔/๓


Scandinavia_WebHow to Train Your Dragon : Scandinavia
ดาวน์โหลด Infographic / ดาน์โหลด Booklet
จัดทำโดย
๑.นายวีรภัทร   เกิดโภคา (โต้ง)                   ม.๔/๒
๒.นายอิสรา   สิทธิโชติ (ไท)                       ม.๔/๓
๓.นายภาวิต   สิทธิโชติ (แทน)                    ม.๔/๒
๔.นายชัสมา   จัทร์อำพร (ยูพี)                    ม.๔/๒
๕.นายติณณภพ   เกษมสุวรรณ (กาย)          ม.๔/๒


Rang_WebRango : North America
ดาวน์โหลด Infographic / ดาน์โหลด Booklet
จัดทำโดย
๑.นายวรรณ  ธรรมร่มดี (วรรณ)                               ม.๔/๑
๒.นายภูมิภัทร  อุษาประทุมบาน (เท็น)                    ม.๔/๑
๓.นายณธน  นิถาณานนท์ (ปันปัน)                         ม.๔/๑
๔.นายพิชญ์ณัฐ  คุณาวิชยานนท์ (อัลมอนด์)           ม.๔/๑
๕.นายทำดี  ผดุงวิเชียร (ทำทำ)                             ม.๔/๑

ผลงานอื่นในโครงงานROONG AROON GEOGRAPHIC ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗