ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

RA Film Fest หนังสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.๕

หนังสั้นภาษาอังกฤษในโครงการ “RA Film Fest” โครงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.๕ โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

The Banyan Tree The End Of Love   คลิกชมภาพยนตร์
01banyantreeโดย…
น.ส.รินรดา เพ็ชร์เหลือง (พร) ม.๕/๒
น.ส.ปฐมาวดี กระชอนสุข (ปิงปอง) ม.๕/๒
น.ส.กัลยกร สงวนวิชัยกุล (ขนุน) ม.๕/๒
น.ส.ชนิดา มีคุณเอี่ยม (นุก) ม.๕/๒
นายจรัญพัฒน์ โควาวิสารัช (ชิน) ม.๕/๒

 

Queen Bee   คลิกชมภาพยนตร์
02queenBโดย…
น.ส.ณภัทร ดีมั่นคงวณิช (เกท) ม.๕/๑
น.ส.สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล (เฟอร์) ม.๕/๑
น.ส.นัชชา ลิจินตานนท์ (ป.ปลา) ม.๕/๑
น.ส.ปราง สายะศิลปี (ปราง) ม.๕/๑
น.ส.ณัฐณิชา วนกำจร (น้ำหวาน) ม.๕/๑
นายเพชร ศรีศุภผล (เพชร) ม.๕/๑


Forgotten Guilt  
คลิกชมภาพยนตร์
03forgotโดย…
น.ส.พริม ผสมทรัพย์ (สแปม) ม.๕/๑
น.ส.ธัญทินี รุจิภาสกุล (เฌอแตม) ม.๕/๑
น.ส.ธรณ์ธันย์ อุดมศักดิ์ไพบูลย์ (อุ๊กอิ๊ก) ม.๕/๑
น.ส.วรัศมิ์ พิทักษ์วรรัตน์ (หนูดี) ม.๕/๑
น.ส.กนกกร แสงทอง (มีมี่) ม.๕/๑
นายชญณัฐ ศุภทรงกลด (บีหนึ่ง) ม.๕/๑


TRUTH
  คลิกชมภาพยนตร์
04truthโดย…
น.ส.ณฤดี พงศ์ธเนศวร (ไหม) ชั้น ม.๕/๒
น.ส.ศุภิสรา คุณะนิติสาร (นีน่า) ชั้น ม.๕/๒
น.ส.ณิชารีย์ ถนิมมาลย์ (จีน) ชั้น ม.๕/๒
นายณัฎฐ์ อัศวไชยชาญ (นัด) ชั้น ม.๕/๒
นายวันรุ่ง ภู่นภานนท์ (วันรุ่ง) ชั้น ม.๕/๒

 

Stranger   คลิกชมภาพยนตร์
05strangerโดย…
น.ส.วรินทร์ยุพา ฐิตยานันท์ (พริ้ม) ม.๕/๒
น.ส.อรกานต์ เรื่องฤทธิ์สกุล (ออม) ม.๕/๒
น.ส.ณัฐมณฑ์ พัชรภิญโญพงศ์ (มิวมิว) ม.๕/๒
น.ส.ณัชชา เธียรทนุกิจ (แนน) ม.๕/๒
นายสนุกทรัพย์ ฉัฐธนิน (หวย) ม.๕/๒
นายพัทธ พัฒนาปัญญาสัตย์ (พัทธ) ม.๕/๒


The Golden Sand House
  คลิกชมภาพยนตร์
06goldenโดย…
น.ส.แพรวา ภาระสุวรรณ (ลูกหว้า) ม.๕/๑
น.ส.วาริธร ชัยปณิธิพันธ์ (เบลล์) ม.๕/๑
นายอาชวิต ฟองสมุทร (โบอิ้ง) ม.๕/๑
นายวิพุธ อัศวเวทวุฒิ (อัง) ม.๕/๑
นายณปภัช วิชญเวทางค์ (นนท์) ม.๕/๑

 

At 13:00   คลิกชมภาพยนตร์
07at13โดย…
๑.นายวรภพ ชัยพิพรรธ (ยูเค) ม.๕/๒
๒.นายกัรต์ จรรยางค์ดีกุล (กัน) ม.๕/๒
๓.นายณัฐพงศ์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ (พี) ม.๕/๒
๔.นายศิวัช ลู่วีระพันธ์ (บาส) ม.๕/๒
๕.นายธีรภาพ เศวตสมภพ (เอี๋ยว) ม.๕/๒
๖.นายสรธร ติยะวัชรพงศ์ (สรณ์) ม.๕/๒


The Last Night
  คลิกชมภาพยนตร์
08lastnightโดย…
๑.นายศุภกร วัฒนศิริชัยพร (มาร์ค) ม.๕/๑
๒.นายดิษฐ์สกุล สกุลดิษฐ์ (โซน) ม.๕/๑
๓.นายคณิณ สิงหละชาติ (ณิน) ม.๕/๑
๔.นายปณิธิ ตั้งศตนันท์ (จิมมี่) ม.๕/๑
๕.นายศุภกฤต ศิริพานิชกร (น้ำซุป) ม.๕/๑
๖.นายดาวเหนือ พรวนสุข (โกเมน) ม.๕/๑