ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

Infographic บอกเล่าวิถีชีวิตปกาเกอะญอ

Feature_Pakakuyo2วิชาโครงงานบูรณาการสังคมศึกษาและภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนชั้น ม.๓/๓ ออกภาคสนามเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวปกาเกอะญอ ที่บ้านห้วยหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในหัวข้อ “ภาคเหนือ : ผู้คนและวัฒนธรรมแห่งขุนเขา” 

ชาวปกาเกอะญอที่บ้านห้วยหินลาดใน เป็นชุมชนเล็กๆ ที่คนในหมู่บ้านล้วนเป็นเครือญาติกัน อยู่กันอย่างพึ่งพาและพึ่งตนเอง ชาวบ้านที่นี่ผลิตของกินของใช้เองตามวิถีปกาเกอะญอดั้งเดิม เช่น ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ผลไม้ ไร่ชา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงผึ้ง ทอผ้า ทำให้ชาวบ้านที่นี่พึ่งพิงสิ่งของจากภายนอกหรือสิ่งที่ต้องใช้เงินซื้อเฉพาะที่จำเป็น นับเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการพึ่งตนเองที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้ต่อไป

ช่วงเวลา ๑ สัปดาห์ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านห้วยหินลาดใน นักเรียนแบ่งกลุ่มพักอาศัยอยู่กับชาวบ้าน แล้วฝากตัวเป็นลูกเป็นหลาน ช่วยเหลืองานในบ้าน ตามพ่อแม่ออกไปทำไร่หมุนเวียน ทำนา เก็บใบชา เก็บผัก เก็บน้ำผึ้ง ทำฝาย ทำกับดักหนู ฟังนิทานพื้นบ้านปกาเกอะญอจากผู้เฒ่าผู้แก่ แล้วนำสิงที่แต่ละคนได้เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในช่วงเย็น ก่อนจะเลือกประเด็นที่สนใจเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกและคิดหัวข้อโครงงาน

ตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ที่นี่ นักเรียนปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติ แม้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชนเผ่าปกาเกอะญอว่าผูกพันกับธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตที่อ่อนน้อมและเคารพต่อธรรมชาติ การหาอยู่หากิน การดำรงชีวิต และประเพณีความเชื่อต่างๆ จึงเป็นไปอย่างเกื้อกูลผืนป่า ผืนดิน และสายน้ำ เพราะคนปกาเกอะญอเชื่อว่า ถ้าเราดูแลธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะดูแลเรา

ก่อนกลับนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้คืนกลับสู่ชุมชนในรูปแบบของโครงงานที่สนใจ ทั้งในเชิงข้อมูลและเชิงคุณค่าที่นักเรียนวิเคราะห์ แล้วให้ผู้นำหมู่บ้าน พ่อแม่ และลุงป้าน้าอาในหมู่บ้านช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่นักเรียนจะกลับมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วนำเสนอข้อมูลความรู้ในรูปแบบ Infographic พร้อมจัดพิมพ์เป็นแผ่นป้ายนิทรรศการแล้วส่งกลับไปเป็นชุดความรู้ของชุมชนในช่วงปลายภาคเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ Infographic

ไร่หมุนเวียน
ไร่

ป่า
ป่า

ไผ่
ไผ่

น้ำผึ้ง
น้ำผึ้ง

ชาธรรมชาติ
ชา

ความเชื่อ
ความเชื่อ

นิทาน
นิทาน