ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗

IMG_2883กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด จัดโครงการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านดังกล่าว มีสถานศึกษาได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น ๒๐๖ โรงเรียน โดยโรงเรียนรุ่งอรุณได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในระดับประถมศึกษา ประจำเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ