ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีทำบุญอาคารประภัสสร

570821-00เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดงานทำบุญฉลองอาคารประภัสสร อาคารเรียนหลังใหม่ โดยนิมนต์หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเมตตากิตติคุณ จังหวัดอุดรธานี พระอาจารย์เอกวุฒิ อัคคะปัญโญ วัดแพร่แสงเทียน จังหวัดแพร่ และพระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า โดยมีผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้ในช่วงก่อนบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า หลวงพ่อสงบมีเมตตาแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อความเป็นครูแก่คณะครูรุ่งอรุณ รวมทั้งผู้ที่มาร่วมงานทุกคน เพื่อเป็นหลักแห่งสติในการทำหน้าที่ครูด้วยจิตของผู้ให้และใจที่เมตตา

ขออนุโมทบุญกับทุกท่านที่มาร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ