ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง

ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ครูปิยะสิทธิ์ เมินแก้ว  ให้นักเรียนนำความรู้เชิงทฤษฎีเรื่อง “สถิติ” และ “ความน่าจะเป็น” ที่เรียนรู้ไปมาประยุกต์ใช้จริง โดยให้นักเรียนคิดโจทย์ปัญหาใกล้ตัว แล้วนำคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์  ค้นหาคำตอบ ตัวอย่างเช่น นักเรียนกลุ่มหนึ่งใช้ความรู้เรื่องสถิติศึกษาข้อมูลจำนวนรถเข้า-ออกในโรงเรียน ทั้งทางฝั่งประถมและมัธยม เพื่อศึกษาสาเหตุรถติดในโรงเรียน และวิเคราะห์ว่าปัญหารถติดมาจากอะไร ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ช่วงเวลา ๗.๒๐-๗.๔๐ น. เป็นช่วงที่มีจำนวนรถเข้าออกโรงเรียนมากที่สุด แยกเป็นฝั่งประถม ๖๐ คัน ใน ๑๐ นาที  ฝั่งมัธยม  ๕๐ คัน ใน ๑๐ นาที และพบว่าสาเหตุหนึ่งที่เกิดรถติดเนื่องจากนักเรียนลงจากรถช้า และการรอรถที่ถอยเข้า-ออกที่จอดรถ ทำให้เกิดการระบายรถได้ไม่ดี

กระเป๋านักเรียนของนักเรียนมัธยมหนักไปหรือไม่
จัดทำโดย
นายศุภวุฒิ   ธีระวัฒนชัย
นายวีรภัทร   เกิดโภคา
นายชนาธิป  วิทยเลิศปัญญา
สถิติการมาโรงเรียนสายของนักเรียนมัธยม
จัดทำโดย
นางสาวสวรส ตรีบริรักษ์
นางสาวชนานันท์  ตัณฑพฤกษ์ผล
นางสาวณัฐณิชา จ.จิตต์เจริญชัย
Lock screen: Expectation vs Reality
จัดทำโดย
นายธนดล สมมิตร
นายนราวิชญ์  ทรงธัมจิตติ
นายณัฐภัทร  เต๋จ๊ะ
สถิติของการออกข้อสอบคณิตศาสตร์  PAT
จัดทำโดย
นายพิสุทธิ์  มโนรัตน์
นายติณณภพ  เกษมสุวรรณ
นายภาวิต  สิทธิโชติ
การศึกษาจำนวนรถเข้า-ออกในโรงเรียนรุ่งอรุณ
จัดทำโดย
นางสาวอรอินทุ์   อุณหเทพารักษ์
นางสาวณัฐวรา   ใจชื่น
นางสาวจันฑากร  อุรานุกูล
สถิติของผู้ใช้ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนรุ่งอรุณ
จัดทำโดย
นายธัชชัย  พัฒนาประทีป
นายปราชญ์  อมฤตกุล
นายศุภพล  นวมงคล
นายภูชยาณ์  สกุลชัยวาณิชย์
การคำนวณพันธะคาร์บอนจากความน่าจะเป็น
จัดทำโดย
นายธัชศรัณย์  เปล่งวิทยา
นายรชต พงศาชำนาญ
นายชัชวิศ  โง้วตระกูล
ความพึงพอใจของครูในการใช้ปากกาชนิดใหม่และเก่า
จัดทำโดย
นายญาณิน  รุ่งสังข์
นายชนเนตร มหาผาสุกวัฒน์
นายธัญ  ศิริเจริญสถาพร
นายนภสินธุ์  เทียมประสิทธิ์
นายพัสกร  รัตนกุลวรานนท์