ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม

math4engineerงาน Infographic โดยนักเรียนชั้น ม.๖ บอกเล่าถึงคุณค่าหรือประโยชน์จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งในแง่ของการนำไปใช้ในอาชีพที่สนใจ และการพัฒนาทักษะต่างๆ ผลงานในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘

คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม และในวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยนักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม

คณิตศาสตร์ในวิชาชีพสื่อสารมวลชน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิชาคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘