ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

WATER TREATMENT PROJECT ระบบบำบัดน้ำเโครงงานระบบบำบัดน้ำเสียในโรงเรียนรุ่งอรุณ: ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวใหญ่

โครงงานระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Project) เป็นโครงงานต่อเนื่องที่ริเริ่มโดยนักเรียนสำนักวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จากการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำโดยชุมชน นักเรียนนำความรู้วิทยาศาสตร์มาค้นคว้า ทดลอง และออกแบบ-ก่อสร้าง จนเกิดเป็นระบบบำบัดน้ำบริเวณอาคารเรียนมัธยมและโรงครัวของโรงเรียน แล้วพัฒนาต่อเนื่องโดยนักเรียนสำนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อๆ มา

สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวใหญ่ของโรงเรียน เป็นโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
นางสาวณัฐธยาน์ จารุโชคทวีชัย (มาย)
นางสาวธัณย์สิตา พิธาเจริญธรณ์ (นิ้ง)
นางสาวสวรส ตรีบริรักษ์ (เตย)
(ดาวน์โหลดไฟล์ pdf หรือคลิกที่ภาพด้านบน)