570428policy02
ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงงานศึกษานโยบายของรัฐบาลโดยนักเรียนชั้น ม.๖

โครงงานศึกษานโยบายของรัฐบาล
โดยนักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนชั้น ม.๖ ห้องสิปศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ ศึกษาโครงงานเรื่องกรุงเทพมหานคร ในแง่มุมของการเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ และเป็น “บ้าน” ของนักเรียน ช่วงปลายปี ๒๕๕๖ ต่อเนื่องมาถึงปี ๒๕๕๗ เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง โดยมีศูนย์กลางของเหตุการณ์อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และหัวข้อการถกเถียงว่าด้วยเรื่องนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล

นักเรียนจึงอยากรู้ว่า นโยบายที่วิพากษ์กันอยู่นั้นเป็นอย่างไร แล้วดีหรือไม่ดีอย่างไร จึงเกิดหัวข้อการศึกษาโครงงานเรื่องนโยบายของรัฐบาลขึ้น โดยหยิบยกนโยบายที่มีการถกเถียงในวงกว้างมาเป็นหัวข้อการศึกษาโครงงาน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน โครงการจำนำข้าว ปตท. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๓.๕ แสนล้านบาท นโยบายรถคันแรก  โครงการรถไฟความเร็วสูง ๒ ล้านล้านบาท การเลือกตั้ง อำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย

กระบวนการเรียนรู้จากการตั้งคำถาม หาข้อมูล ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วนำเสนอในรูปแบบ Infographic โดยจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ขึ้นที่โรงเรียนในช่วงปลายปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณต่อไป

570428policy01
กองทุนหมู่บ้าน
570428policy02
โครงการจำนำข้าว
570428policy03
ปตท._๐๑
570428policy04
ปตท._๐๒
570428policy05
การบริหารจัดการน้ำ
570428policy06
นโยบายรถคันแรก
570428policy07
รถไฟความเร็วสูง ๒ ล้านล้านบาท
570428policy08
การเลือกตั้ง
ปี พ.ศ.๒๕๕๗
570428policy09
อำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.