ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ชิ้นงานโฆษณาสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต

     วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยม เป็นเรื่องที่ไม่เพียงแต่เรียนรู้ภาษาด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือการเรียนไวยากรณ์เท่านั้น แต่เป็นความสนุก ท้าทายศักยภาพ และความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอจินตนาการออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลงานโฆษณาสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่แสดงเทคโนโลยีแห่งอนาคต และนำเสนอชิ้นงานโฆษณาออกมาอย่างได้อย่างจูงใจมาก

                 This term the students of Roong Aroon school in Grade 9 studied the theme of “Technology and The Future”. One of their projects for the term was to think of and develop an idea for a new invention. They designed their product and created an advertisement for it which described what the product is and how it’s used. The students then presented their advertisements in the classroom to their fellow students. They talked about the purpose of their product, the importance of their product and the cost of making and selling it. The students then voted on whether or not they thought the product was something they would invest in.
The project showed the creative side of the students and displayed some really innovative ideas. Many of the students worked hard to create an advert which was both informative and persuasive, resulting in some brilliant pieces of work.

ชิ้นงานโฆษณาสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ (ดาวน์โหลด)

ชิ้นงานโฆษณาสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ (ดาวน์โหลด)

ชิ้นงานโฆษณาสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ (ดาวน์โหลด)