ผลงานนักเรียนมัธยม,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

การวาดภาคตัดกรวย (Conic Section)

คลิปวิดีโอแสดงขั้นตอนการวาดภาคตัดกรวย (Conic Section) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในวิชา Advance Mathematics Course เมื่อภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ เป็นการนำเสนอวิธีวาดภาพรูปร่างของภาคตัดกรวยต่างๆ โดยการใช้อุปกรณ์ทางเรขาคณิต ร่วมกับสิ่งของต่างๆ ที่หาได้รอบๆตัว พร้อมทั้งอธิบายว่ารูปเหล่านี้มีความสอดคล้องกับนิยามของลักษณะรูปร่างของภาคตัดกรวยแต่ละรูปร่างอย่างไร ดังนั้นนอกเหนือจากการเรียนรู้จากหลักการและสูตรทางคณิตศาสตร์แล้ว ยังเป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ไม่ได้เกิดจากการท่องจำแต่เพียงอย่างเดียว จึงทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น

ภาคตัดกรวย (Conic Section) เป็นหัวข้อที่นักคณิตศาสตร์ใช้สมการความสัมพันธ์นำมาอธิบายลักษณะของรูปร่างหน้าตัดที่เกิดจากการตัดกรวย ในมุมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น ๔ แบบได้แก่ Circle, Parabola, Ellipse และ Hyperbol และเป็นความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านทัศนศาสตร์ต่อไปอีกด้วย

เชิญชมคลิปวิดิโอการวาดภาพตัดกรวย
๑.How to draw a perfect parabola
https://www.youtube.com/watch?v=tazeSjj3R4I
๒.HOW TO DRAW A PARABOLA

๓.วิธีการวาดพาราโบลา

๔.How to draw a hyperbola with a compass

๕. HOW TO DRAW HYPERBOLA

๖.How to draw Ellipses