Uncategorized,  บันทึกรุ่งอรุณ,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

น้อมนำธรรมและพรปีใหม่

เช้าวันนี้ (๒๒ ธ.ค. ๕๘) คณะครูและผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สิริปันโน และคณะพระภิกษุสงฆ์จากสำนักสงฆ์เต่าดำ สาขาวัดหนองป่าพง จ.กาญจนบุรี ชาวรุ่งอรุณได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ และพระอาจารย์สิริปันโน ได้แสดงธรรมให้พวกเราได้ตระหนักถึงวาระปีใหม่ที่ใกล้เข้ามา ขอน้อมนำพรและข้อธรรมบางส่วนมาแบ่งปัน

“ …วันนี้ได้ให้ธรรมะในช่วงใกล้ปีใหม่ เราควรทบทวนปีที่ผ่านไป 10 ปีที่ผ่านไป ตลอดชีวิต ว่ามีอะไรเกิดขึ้นดีๆ เป็นเพราะอะไร ส่วนมากก็เป็นเพราะเรา สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไร ก็เป็นเพราะตนเอง หรือเรื่องของคนอื่นที่เราเกี่ยวข้อง เราสามารถวางแผนใหม่ สิ่งที่ดีก็ทำอย่างนั้นมากขึ้นๆ แต่สิ่งไม่ดี ก็เลิก …”
… มนุษย์สำคัญที่การกระทำของเรา การกระทำด้วยกาย วาจาที่ดี ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับอนาคตและปัจจุบันด้วย พูดด้วยดี ทำด้วยดี ปัจจุบันนี้ดี เรียกว่าเรียบร้อย มีระบบระเบียบที่ดี สวยงาม เมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้ว ความเรียบร้อย ความถูกต้อง ความดีงาม ความพอดี ก็จะเกิดความสุขในจิตใจ เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา…
… ปลายปีเราก็ทบทวนชีวิตตัวเอง ระลึกถึงปีที่ผ่านไป พอต้นปีก็มีโอกาสปรับบางสิ่งบางอย่าง ด้วยความดีเล็กๆน้อย อะไรที่เคยแก้ไข ช่วงนี้ก็มีโอกาสแก้ไข

page 1 … ขออนุโมทนาทุกคนทั้งโรงเรียน ผู้ปกครองและเด็กๆ ที่นำชมโรงเรียน ประทับใจมาก เป็นสถานที่ดี ไม่คิดว่าจะเห็นธรรมชาติแบบนี้ที่กรุงเทพฯ ก็อนุโมทนา รักษาไว้… และขออนุโมทนาทุกคนที่ทำบุญแสดงความต้อนรับด้วยเรียบร้อย และจะอนุโมทนาที่มากกว่านั้น ที่สำคัญคือถ้าเราเป็นผู้มีศีลธรรมในชีวิต มีศีล ๕ รักษาไว้ ก็จะยิ่งอนุโมทนา
ขอให้ปีใหม่ทุกคนมีความสุข ความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจ