Roong Aroon goes to Australia: Cultural exchange

ย้อนภาพและการเรียนรู้ที่ประทับใจของนักเรียนรุ่งอรุณ เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ Tintern Grammar School …อ่านต่อ

KMรุ่งอรุณ : นักเรียนทุกคนต้องการโอกาสและพื้นที่ของตนเองในห้องเรียน

ครูโกเมน  อ้อชัยภูมิ (ครูเต้ย) ครูใหญ่ฝ่ายประถม โรงเรียนรุ่งอรุณ …อ่านต่อ