ผลงานนักเรียน,  รอบรั้วรุ่งอรุณ

นิทรรศการ “ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย”

นิทรรศการ “ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย”
จัดทำโดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม
สถานที่จัดแสดง : โถงรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ระยะเวลาจัดแสดง : วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ดาวน์โหลดไฟล์นิทรรศการ)

นิทรรศการ “ธ เสด็จสูฟากฟ้าสุราลัย” เป็นผลงานส่วนหนึ่งของโครงงานศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ที่เริ่มศึกษาการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ โดยได้รับความกรุณาจากอธิบดีกรมศิลปากร อนุญาตให้คณะครูและนักเรียนเข้าชมและศึกษาองค์ความรู้ขณะดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ และเตรียมการในส่วนอื่น ณ สถานที่เตรียมการจริง ทั้งยังได้ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารและบุคคล

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวนักเรียนที่ควรค่ายิ่งแก่การศึกษาเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจสังคมไทยที่ตนเองอยู่ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

เมื่อได้กำหนดวันว่าจะต้องจัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้เรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันจัดพิธีรวมใจก่อนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เบื้องหลังกว่าจะมาเป็นนิทรรศการในครั้งนี้ คือความตั้งใจและความเพียรยิ่งของนักเรียน ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการสร้างสรรค์ชิ้นงานรูปแบบต่างๆ แต่นักเรียนก็ไม่ย่อท้อ ด้วยได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งความเพียร ส่งผลให้นักเรียนสามารถจัดแสดงนิทรรศการ “ธ เสด็จสูฟากฟ้าสุราลัย” ได้เป็นผลสำเร็จสมความตั้งใจ