ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

หนังสือ “เกาะสะอาด ยิ่งสะอาดด้วยพลังงานสะอาด”

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ)
หนังสือ
“เกาะสะอาด ยิ่งสะอาดด้วยพลังงานสะอาด”
โครงงาน “การศึกษาแหล่งทรัพยากร วิถีทำกิน และการทดแทนแหล่งไฟฟ้าด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์ในพื้นที่เกาะ กรณีศึกษาเกาะยาว จังหวัดพังงา”
จัดทำโดย: นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” โดยความร่วมมือกับสถาบันอาศรมศิลป์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๒