ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น” ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (RA 17) ที่หนังสือ “ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น”
หนังสือรวบรวมองค์ความรู้จากโครงงาน “การศึกษาการจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเองทั้งระบบของชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่” ได้รับเลือกให้เป็นหนังสือ ๑ ใน ๔ เล่ม ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ประเภทงานเขียน
.
เป็นเวลาร่วมสองปีที่หนังสือ “ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น” นี้ อยู่ภายใต้การพิจารณาตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียน การระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้กระบวนการพิจารณาไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามชุมชนทุ่งหยีเพ็งผู้เป็นเจ้าของเรื่องได้รับหนังสือไปแต่แรกที่หนังสือออกจากโรงพิมพ์ และหนังสือได้ถูกแจกจ่ายไปเพื่อกิจการอันเป็นประโยชน์ตลอดสองปีที่ผ่านมา
.
ผลงานดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการสร้างต้นแบบสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาและจัดพิมพ์จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
.
บ้านทุ่งหยีเพ็ง อยู่ที่เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเกาะที่เป็นหาดเลนและแหล่งป่าชายเลน ต่างจากลักษณะพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะที่เป็นหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว ดังนั้นในสมัยหนึ่งที่การท่องเที่ยวเกาะลันตาคึกคักและรุ่งเรือง ขณะที่การทำประมงและการหากินกับป่าเป็นไปอย่างแร้นแค้นขึ้น ผู้คนฝั่งตะวันออกจึงผละจากชุมชนสู่การทำอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวฝั่งตะวันตกหรือแม้กระทั่งออกจากเกาะไป เวลานั้นบ้านเรือนแต่ละหลังจึงร้างด้วยสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ชุมชนเริ่มเท่าทันในวิกฤตการณ์และเกิดการรวมกลุ่มเพื่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เรื่องราวของชุมชนนี้ยังมีรายละเอียดที่น่าติดตามอีกมาก ทั้งเรื่องของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าชายเลน และแนวคิดการฟื้นฟูทรัพยากรและอาชีพไปพร้อมกัน ทั้งนี้ชุมชนหวังให้ทรัพยากรป่ากลับมาร่มเย็น และบ้านได้อบอุ่นดังเดิม
.