ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

Infographic ม.๓ : บูรณาการคณิตศาสตร์กับการออกภาคสนามภาคใต้

ผลงานการประมวลความรู้ในรูปแบบ Infographic วิชาคณิตศาสตร์บูรณาการกับวิชาโครงงานบูรณาการสังคมศึกษาและภูมิปัญญาภาษาไทย จากการออกภาคสนามเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาภาคใต้ใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนตำบลท่าหิน อ.สะทิงพระ จ.สงขลา  ชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง จ.ภูเก็ต  และชุมชนบ้านปากพญา จ.นครศรีธรรมราช จัดทำโดยนักเรียนระดับชั้น ม.๓ โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Info_g9_South_01 Info_g9_South_02 Info_g9_South_03 Info_g9_South_04 Info_g9_South_05 Info_g9_South_06 Info_g9_South_07 Info_g9_South_08 Info_g9_South_09 Info_g9_South_10 Info_g9_South_11 Info_g9_South_12 Info_g9_South_13 Info_g9_South_14 Info_g9_South_15