ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ทะเลที่รัก (Our Beloved Sea)

ทะเลที่เรารัก (Our Beloved Sea)

สารคดีสั้นโดยนักเรียนชั้น ม.๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม บอกเล่าถึงคุณค่าของชุมชนบ้านแหลมหิน จังหวัดกระบี่ ทั้งด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ความสวยงามของธรรมชาติ และภูมิปัญญาวิถีประมงที่สั่งสมมานานในตัวชาวบ้าน ด้วยหวังว่าสารคดีสั้นเรื่องนี้จะจุดประกายให้คนหันมาร่วมกันดูแลรักษาคุณค่าเหล่านี้ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป โดยเปิดฉายครั้งแรกบนเวทีใหญ่ในงาน The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร