ผลงานนักเรียน,  สื่อรุ่งอรุณ

“ประแส ก-ฮ” ชุมชนปากน้ำประแส ระยอง

“ประแส ก-ฮ” ชุมชนปากน้ำประแส ระยอง

โครงการร่วมเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนและโรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ เพื่อสะท้อนภาพทุนของชุมชนปากน้ำประแส ชุมชนเก่าแก่ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน

จัดทำโดย: นักเรียนระดับเกรด 9
หน่วยวิชาภาษาไทย สังคมและวัฒนธรรม โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ
ครูที่ปรึกษาโครงงาน: ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์

Download PDF