ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข” ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๗

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม (RA14) ที่รายงาน HIA “โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข” ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ประเภทงานเขียน โดยตัวแทนนักเรียนและคุณครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ไปร่วมรับรางวัลในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รางวัลประกอบด้วย โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท
“โอมื่อโชเปอ: อยู่ดีมีสุข” รายงานเอชไอเอชุมชน (HIA; Health Impact Assessment) เป็นผลการศึกษาโครงงาน “การศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ” กรณีศึกษาชุมชนบ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีคุณครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน