รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ผลการประกวดออกแบบสถานีคัดแยกขยะ

recycle-feature4จากการประกวดออกแบบสถานีคัดแยกขยะในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “สวยงาม ใช้งานง่าย สะดวก สะอาด”  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานีคัดแยกขยะในโรงเรียนต่อไป โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า ๓๐ ชิ้น ซึ่งสร้างความลำบากใจให้กับคณะกรรมการไม่น้อย เพราะแต่ละชิ้นล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน คณะกรรมการจึงแบ่งรางวัลออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑.รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร ๒.รางวัลชมเชย และ ๓. รางวัลสร้างสรรค์ ซึ่งจะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยมีผลการประกวดดังนี้ (คลิกดูภาพผลงาน)

รางวัลชนะเลิศ ๒ รางวัล
๑. เด็กชายเขตโสภณ  โสภณ (โจโจ้) ชั้น ป.๕/๔

๒. นางสาวมัชฌิมา ชุติจิรวงศ์ (เป่าเป๊า) ชั้น ม.๔/๑
นางสาวปัณณ์รวี เสริฐสุวรรณกุล (น้อยหน่า) ชั้น ม.๔/๑
นางสาวสาธาแก้ว กัจฉมาภรณ์ (มัดหมี่) ชั้น ม.๔/๒

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
๑. เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร (เบลล์) ชั้น ป.๕/๔

๒. เด็กหญิงสิกขิมา  เรืองธัมมกิจ (โอปอล) ชั้น ป.๔/๑
เด็กหญิงทอฝัน  ชนาเทพาพร (ฝ้าย) ชั้น ป.๔/๔

รางวัลสร้างสรรค์ ๙ รางวัล
๑. เด็กชายศศิภพเอสุขสถาพร (เกน) ชั้น ป.๓/๒
เด็กชายธีระพัทธ์  ธนินกิติวงศ์ (แทน) ชั้น ป.๓/๒

๒. เด็กชายจิรพัฒน์ ขุนทอง (ธาม) ชั้น ป.๔/๑
เด็กชายโชตนา อมรสิทธิ์ (วินทร์) ชั้น ป.๔/๑
เด็กชายกันตณัฐ โกศินานนท์ (กันตะ) ชั้น ป.๔/๑
เด็กชายธนกฤต ขาวชัยฤทธิ์ (ไพน์) ชั้น ป.๔/๑
เด็กชายอธิษฐ์ โพธิ์ไพรทอง (เมตตา) ชั้น ป.๔/๑

๓. เด็กชายรวิศร บุญโสธรสถิตย์ (กู๊ด) ชั้น ป๖/๒
เด็กชายกวิน เลิศพิริยไพโรจน์ (ภูมิ) ชั้น ป๖/๒

๔. เด็กชายไชยทัศน์ ไตรรัตนวัฒน์ (เจี๋ย) ชั้น ป.๓/๔

๕. เด็กชายปุณณัตต์ จาตุรันต์รัศมี (ปันน) ชั้น ป.๕/๓

๖. เด็กชายปภังกร นันทสุขเกษม (พร้อม พร้อม) ชั้น ป.๔/๓

๗. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กอแพร่พงศ์ (ใบเฟิร์น) ชั้น ป.๕/๑
เด็กหญิงจิดาภา วิศวะโยธานันท์ (ฟาง ฟาง) ชั้น ป.๕/๑

๘.-๙. ไม่ระบุชื่อเจ้าของผลงาน