cats2
ผลงานนักเรียน,  ภาคสนาม,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงงานทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยนักเรียนชั้น ม.๔

โครงงานทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โดยนักเรียนชั้น ม.๔ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

cats2

“ทะเลน้อย” อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ประมาณ ๓๐ ตารางกิโลเมตร ฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชนทะเลน้อยราว ๒,๐๐๐ ครัวเรือน ฝั่งตะวันออก เหนือ และใต้ เป็นป่าพรุและพงหญ้า

“ทะเลน้อย” เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์น้ำ สัตว์บก และนกนานาพันธุ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ตลอดจนการดำรงชีวิตของชาวชุมชนทะเลน้อย  ที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมในบริเวณนี้เป็นแหล่งหาอยู่ หากิน มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และมีทัศนียภาพที่งดงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ จนได้รับการประกาศเป็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

อย่างไรก็ตามกลับมีคนอีกมากที่ยังไม่รู้คุณค่าและความสำคัญของทะเลน้อย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนชั้น ม.๔ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม เรียนเรื่องทะเลน้อย ทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ ทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรม ปัญหา ฯลฯ แล้วออกภาคสนามในพื้นที่ทะเลน้อยเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทะเลน้อย โดยจัดทำเป็นสื่อนิทรรศการ สื่อแผ่นพับ (จัดแสดงและวางไว้ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย) และสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบสารคดีความยาว ๑๑ นาที เรื่อง “พึ่งพิง” เผยแพร่สู่สังคมวงกว้างบนเว็บไซต์ Youtube โดยคาดหวังว่าสื่อที่พวกเขาผลิตขึ้นนี้จะมีส่วนช่วยสร้างการเรียนเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้ทุกคนหันมาร่วมกันดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความงามของทะเลน้อยไว้ให้คงอยู่ต่อไป

ผลงานนักเรียนในโครงงานทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

  “พึ่งพิง” สารคดีที่สะท้อนถึงคุณค่าของทะเลน้อย ในแง่ของการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดม ให้ชาวชุมชนทะเลน้อยได้พึ่งพิง หาอยู่ หากิน เลี้ยงชีพ มาจนถึงทุกวันนี้

  “เที่ยวเป็นเที่ยวเที่ยว” สารคดีท่องเที่ยวบอกเล่าถึงคุณค่าและความงดงามของทะเลน้อย

  “พึ่งพิงทะเลน้อย” สารคดีสั้นความยาว ๓ นาที ออกอากาศในช่วง “บ้านฉันวันนี้” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.