บันทึกรุ่งอรุณ,  ภาคสนาม,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ชีวิตในธรรมชาติ

บทความบอกเล่าการฝึกฝนทักษะชีวิตและการออกภาคสนามของนักเรียนชั้น ม.๓ โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่หมู่บ้านปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จากคอลัมน์ Life is learning เซกชั่นจุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Life is learning 20140103

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.