ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงงานวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ: ชุมชนบ้านสบลาน

โครงงานการศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ
กรณีศึกษาชุมชนบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
โดยนักเรียนชั้น ม.๕ โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Soblan24

ออกภาคสนามเรียนรู้วิถีปกาเกอะญอ ณ บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เวทีเสวนา “จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)” ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คนสายน้ำเดียวกัน : หยดน้ำแห่งความรู้ ชั้น ม.๕ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ