รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

กีฬาสีระดับชั้นประถม – ส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ

 

SportDay57-00

เปิดภาคเรียนมาเพียงไม่กี่วัน วันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๕๘ ฝ่ายประถมจัดงานกีฬาสีภายใต้แนวคิด “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา การออกกำลัง ปลูกฝังคุณธรรมที่ เช่น ความสามัคคี ความอดทน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยแต่ละสีมีพี่ชั้น ป.๖ เป็นผู้นำหมู่สี ช่วยกันคิดออกแบบขบวนพาเหรดและกองเชียร์ที่สื่อถึงแนวคิดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ดังนี้

สีเหลือง…ผึ้งสามัคคี ผึ้งเป็นสัตว์ที่มีความสามัคคี ไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นฝูง ไม่ทอดทิ้งกัน ซื่อสัตย์รักรัง ขยันหาน้ำหวาน และเชื่อฟังนางพญาผึ้ง

สีเขียว…วัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมชาติ สื่อด้วยของเล่นและการละเล่นไทยที่ใช้วัสดุธรรมชาติ อาทิ ไม้โถกเถก ปลาตะเพียนสาน โดยมีพญานาคเป็นสัตว์ประจำสี สื่อถึงความสมบูรณ์

สีฟ้า…รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิใจในประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีปลาโลมาเป็นสัตว์ประจำสี เพราะมีสีฟ้าและน่ารัก

สีส้ม…ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย โดยมีมดเป็นสัตว์ประจำสี สื่อถึงความขยัน

นอกจากพลังความสามัคคีของนักเรียนในแต่ละหมู่สีแล้ว งานกีฬาสีในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงพลังความสมัครสมานสามัคคีและความร่วมแรงร่วมใจกันของคุณครู ทั้งครูประจำชั้น ครูพละ ครูศิลปะ ครูดนตรีไทย ครูดนตรีสากล และครูวิชาไอที ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาช่วยกันจัดงานตลอดสองวัน บางคนร่วมเป็นกรรมการ บางส่วนช่วยจัดเตรียมการแข่งขัน บ้างรับอาสาเป็นพิธีกร  ช่างภาพ กองเชียร์ รวมทั้งร่วมแข่งขันกีฬาให้เด็กๆ ได้เป็นฝ่ายส่งเสียงเชียร์บ้าง

เพราะเห็นถึงคุณค่าของงานกีฬาสี
เพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน
ภาพความร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้จึงเกิดขึ้นอยู่เสมอในชุมชนรุ่งอรุณ

*** ขอบคุณภาพถ่ายจากพ่อหมี Chajchawalit Luanpijpong และพ่อบอม Chajchawalit Luanpijpong