บันทึกรุ่งอรุณ,  ภาคสนาม,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

เรียนรู้วิถีปกาเกอะญอ ณ บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

Soblan24

วันที่ ๒๐-๒๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ (ครูปุ๊) และนักเรียนชั้น ม.๕ สำนักสื่อและภาษาสร้างสรรค์เพื่อสังคม ๓๐ คน  ออกภาคสนาม ณ บ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ “วิถีพึ่งพิงธรรมชาติและภูมิปัญญาการจัดการ-ดูแลรักษาทรัพยากรป่าและน้ำ” ของชาวปกาเกอะญอแห่งบ้านสบลาน

ก่อนเดินทาง : ศึกษาข้อมูล คิดโจทย์โครงงาน

การออกภาคสนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานบูรณาการสังคมศึกษาและภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.๕ สำนักสื่อและภาษาสร้างสรรค์เพื่อสังคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อฝึกหัดกระบวนการทำโครงงานตามหัวข้อที่ได้รับโจทย์จากครู โดยศึกษาและผลิตผลงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และนำเสนอต่อสาธารณะ ภายใต้ทุนสนับสนุนการดำเนินการศึกษา การจัดทำสื่อและการเผยแพร่ จากสมัชชาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ที่นักเรียนร่วมกันทำแผนงานโครงงานนำเสนอขอทุนด้วยตนเอง

บ้านสบลานเป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอที่มีวิถีพึ่งพิงธรรมชาติ มีภูมิปัญญาของการจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร แต่ปัจจุบันชาวบ้านกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของภาครัฐ ทั้งเรื่องสิทธิพลเมือง นโยบายการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ทำกินของชุมชน และโครงการสร้างเขื่อนแม่ขานตามแผนแม่บทการจัดการน้ำ ครูจึงเลือกชุมชนนี้เป็นกรณีศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกหัดกระบวนการทำโครงงาน ซึ่งเป็นโจทย์จริงของสังคม
Soblan0

Pages: 1 2 3 4 5