บันทึกรุ่งอรุณ,  ภาคสนาม,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

เพราะพึ่งพิง จึงต้องดูแล

“เพราะพึ่งพิงจึงต้องดูแล” บทความบอกเล่าการเรียนรู้ภาคสนามของนักเรียนชั้น ม.๕ สำนักสื่อและภาษาสร้างสรรค์เพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ ณ บ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงราย
ในคอลัมน์ Life is learning เซกชั่นจุดประกาย หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557

570704Life is learning_web