กิจกรรมจิตอาสา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ชาวรุ่งอรุณร่วมปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ

5706Watpa06เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนยาน ๒๕๕๗ รศ.ประภาภัทร นิยม นำคณะครูและผู้ปกครอง โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมถวายจังหันเช้า และปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ