info Krung
ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

Infographic กรุงเทพฯ “ย่านที่ฉันรัก”

ชุดข้อมูลย่านต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ Infographics ผลงานการศึกษาโครงงานวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากโจทย์ “ย่านที่ฉันรัก” พานักเรียนลงพื้นที่และพูดคุยกับผู้คนในย่านต่างๆ ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่บอกเล่าคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ของชุมชนและผู้คนในย่านนั้นๆ ที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)

info Krung
เจริญกรุง
info Yao
เยาวราช
info Bang
บางระมาด
info Klong
คลองแห่งบางกอก
Info Rattanakosin
รัตนโกสินทร์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.