หนังสือเล่ม

หนังสือ “คำครู ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ”

คำครู ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ
หนังสือบันทึกคำสอนจากการสัมภาษณ์ครูอาจารย์ผู้มีคุณูปการเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้เราชาวชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณเสมอมา เนื่องในวาระครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อบูชาคุณท่าน และเป็นอนุสติเตือนให้ชาวรุ่งอรุณได้ตระหนักถึงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเป็นกัลยาณมิตร ให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นตามกาลเวลา ดังเช่นที่ล่วงผ่านมาแล้ว ๒๐ ปี และที่กำลังจะมาถึงข้างหน้า ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย เช่นนี้ตลอดไป
(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ)