หนังสือเล่ม

พอดี พอใจ พอใช้ พอเพียง

PorpeingWebดาวน์โหลดหนังสือ

โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิมพ์หนังสือ “พอดี พอใจ พอใช้ พอเพียง : ปฏิบัติการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” เสนอแนะวิธีการปฏิบัติอย่างบูรณาการให้ความพอเพียงอยู่ในวิถีกิจวัตร และเพื่อเผยแพร่แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปสู่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ในวงกว้าง โดยเนื้อหาภายในเล่มบอกเล่าวิถีพอเพียงของโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ทั้งในแง่มุมของการจัดสภาพแวดล้อม วิถีการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนวิถีชีวิตของครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชาวชุมชนรุ่งอรุณทุกคน ในท้ายเล่มยังนำถ้อยปรารภของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มีวิธีคิดและวิถีปฏิบัติอย่างพอเพียง  ได้แก่ ศ.ระพี สาคริก ผศ.ยุงยุทธ จรรยารักษ์ และ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ มาฝากเป็นข้อคิดเตือนใจกันด้วย