รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

พิธีไหว้ครูอนุบาล

IMG_3753-3“ประเพณีไหว้ครูเป็นประเพณีสำคัญของการศึกษาเล่าเรียนในสังคมไทย โรงเรียนอนุบาลนับเป็นปฐมบทของการศึกษาที่จะปลูกฝังคุณธรรมสำคัญ คือ การระลึกถึงคุณของครูผู้เปิดประตูสู่การเรียนรู้บานแรกๆ ของเด็ก  และนำสู่หัวใจของการเรียนรู้ที่มนุษย์จะขาดเสียไม่ได้ นั่นคือ ครูผู้เป็นกัลยาณมิตร”

โรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณจึงได้จัดงานไหว้ครูขึ้น โดยในสัปดาห์ที่แล้ว ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณครูแต่ละห้องเรียนได้นำเด็กๆ รำลึกถึงพระคุณของครูคนสำคัญในชีวิต ได้แก่
            บรมครูของเด็ก คือพระพุทธองค์หรือพระศาสดาของแต่ละศาสนา เนื่องจากท่านได้เมตตาสั่งสอนมนุษย์ให้รู้ตื่นด้วยคุณธรรมความดีงาม
            พ่อแม่ คือครูคู่แรกที่ใช้ความรักและเมตตาอย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ  บ่มเพาะชีวิตและจิตวิญญาณของลูก ให้เติบโตเข้มแข็ง กอปรด้วยความสุข ความดีงามที่จะดำรงตนและเกื้อกูลสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
            ครูประจำชั้นรวมถึงครูทุกคนที่ยังประทับความดีงามอยู่ในใจของเด็ก ครูจะพาเด็กระลึกทบทวนตนเองถึงพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมความดีงามที่เกิดขึ้นว่าครูมีส่วนในการบ่มเพาะนั้นอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของครูและประเพณีอันดีงาม

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เด็กๆ อนุบาลต่างนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้คุณครูในห้องเรียนของตน รับการโอบกอดและรับพรจากครูเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพี่โต อ.๓ ช่วยกันร้องเพลงพระคุณที่ ๓ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและอบอวลด้วยความรักความเมตตาของคุณครูทุกท่าน