หนังสือเล่ม,  หนังสือใหม่

หนังสือชุดไตรภาค “การเรียนรู้ ‘ขั้นสูง’ จากประสบการณ์” เขียนโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ ประกอบด้วยหนังสือ ๓ ภาค

มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพานิชย์ ได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือชุดไตรภาค “การเรียนรู้ ‘ขั้นสูง’ จากประสบการณ์” เขียนโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ ประกอบด้วยหนังสือ ๓ ภาค ได้แก่
ภาคที่ ๑ (ภาคทฤษฎี) : “เรียนรู้ สู่หัวใจที่ดีงาม”
ภาคที่ ๒ (ภาคปฏิบัติ) : “ทำจริง-เรียนจริง จนรู้แจ้ง”
ภาคที่ ๓ (ภาคออกแบบการเรียนรู้) : “มองนอก ออกแบบใน”
หนังสือชุดนี้เป็นการตกผลึกเรื่องราวหรือเส้นทางแห่งพัฒนาการของการเรียนรู้อีกยุคหนึ่ง และจะเป็นก้าวกระโดดของการปลดเปลื้องคติเดิมของการจัดการศึกษาให้ไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางแบบไร้พรมแดน และลึกซึ้งในมิติด้านในของความฉลาดเฉลียวที่มากับกุศลธรรมของมนุษย์ จะเป็นอีกหนึ่งกระแสที่จุดประกายให้ผู้ซึ่งกำลังเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านนวัตกรรมที่หลากหลาย ได้เห็นเส้นทางการสะท้อนย้อนสำรวจและวิเคราะห์ผลแห่งการเรียนรู้ใหม่อย่างลึกซึ้งได้อีกหลายมิติ และสามารถตกผลึกเป็นสมรรถนะชุดใหม่ที่ยกระดับเกลียวการเรียนรู้ครั้งต่อๆ ไปให้สูงขึ้นและลึกซึ้งขึ้นอย่างชาญฉลาด สามารถเชื่อมโยงกับบรรดาทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ที่พึงมีในโลกนี้ ส่งต่อความหมายอย่างเชื่อมโยงกัน สู่ความเข้าใจในทุกแง่มุมที่เป็นความลึกซึ้งของการเรียนรู้ทั้งกายและใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นนักเรียนรู้จากประสบการณ์ ไปพร้อมกับเป็นผู้สร้างสรรค์โอกาสและกระบวนการ “การเรียนรู้ “ขั้นสูง” จากประสบการณ์”