การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนประถม

Open Class คณิตศาสตร์ ป.๑ และ ป.๕

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ของโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ในการนำเอาเครื่องมือ Lesson Study และ Open Approach มาพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ให้ครูมองเห็นการเรียนรู้ในชั้นเรียนของผู้เรียนตามความเป็นจริง โดยการรับฟัง ไม่ด่วนตัดสิน และให้คุณค่าในแนวคิดที่แตกต่างหลากหลายของนักเรียนทุกคน ซึ่งต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมและการสะท้อนผลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะวิจัย ได้มาร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.๑ และ ป.๕ โรงเรียนรุ่งอรุณ โดยร่วมสังเกตการณ์ในชั้นเรียน แล้วประชุมสะท้อนผลหลังการสอนร่วมกัน ซึ่งเป็นเวทีที่ครูผู้สอนได้ฝึกย้อนมองตนเอง ทั้งจุดที่สำเร็จ และจุดที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยคณะนักวิจัยร่วมสะท้อนผล และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ครูมองเห็นประเด็นที่จะต้องพัฒนาต่อไป

โรงเรียนรุ่งอรุณขอขอบคุณ รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาร่วมสังเกตและสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนในระดับชั้น ป.๑ และ ป.๕ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ครูคณิตศาสตร์จะนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนต่อไป