ศิษย์เก่า,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสิ้น ๔๘ คน มีดังนี้

รายชื่อ คณะ-สถาบัน
๑.นายปาพร  เลิศธนสาร (โอ๊ต) Aerospace Engineering
Kyushu  University ฟูกูโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น
๒.นายชินภัทธ์  ดำรงศิริ (ธัน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบิน (ภาคภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓.นายธีรัช  ธนสารกิจ (หยาง) คณะมัณฑนศิลป์ สาขาแอนิเมชั่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
๔.น.ส.พลอย  เลาหเสรีกุล (พลอย)  คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕.นายภูมิรพี  พาณิชพัฒน์ (ภูมิ) สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๖.น.ส.พัฒน์วดี  เงินเจริญ (โอริ) คณะคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๗.น.ส.รภัส  บุญวานิช (ติ้ง) คณะโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
๘.น.ส.รมิตา  สิงห์แก้ว (บลู) คณะมีเดียอาร์ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๙.นายโชติธัช  ตวงเจริญทิพย์ (ทัช) คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๐.นายธนพล  เมฆอรียะวัฒน์ (ท็อป) ฝึกฝนการปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
๑๑.น.ส.ชาลิสา  ธีรวิจารณญาณกุล (เตเต้) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารวิทยาลัยดุสิตธานี
๑๒.น.ส.โชติมิญช  อุรานุกูล (มิญช์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๓.น.ส.ณัฏฐนิช  ชัยพิพรรธ (อิงแลนด์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๔.น.ส.ธัญธร  พิทักษ์ชัยสุข (มาย) ฝึกฝนการปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
๑๕.นายกษิดิศ  ดีมั่นคงวณิช (การ์ด) ออกแบบเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๖.นายไกรวิวัฒน์  เปล่งวิทยา (หมู) คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
ประเทศสิงคโปร์
๑๗.นายวณัฐ  แม้นธนาวงศ์สิน (นัด) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๘.นายณัฐพล  ธิราภรณ์ (แบ๊ค) กราฟฟิกดีไซด์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๑๙.นายติสสทัต  เจริญชัย (พดด้วง) วิศวคอมพิวเตอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๒๐.นายวริศ  แซ่เจ็ง (ขนม) คณะดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๑.น.ส.กมลวรรณ  ศิริพัฒนกุลขจร (แวว) คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๒.น.ส.แก้วใจ  แก้วใส (บานู) คณะโบราณคดี  สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๓.น.ส.อภิชญา  จั่นสัญจัย (แบม) Diagnostic Pathway University of the arts London :
Central Saint Martins
๒๔.นายคีต์ตะวัน  มนูเสวต (ขลุ่ย) คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
๒๕.นายรัชชานนท์  นาคสมบูรณ์ (นำ) คณะวิศวกรรมศาสตร์สำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๖.นายศรัณย์  รัตนกุลวรานนท์ (เฟรนด์) คณะมีเดียอาร์ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๒๗.นายธัชชัย  นาทพัฒนพงศ์ (ซัน) คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๘.น.ส.ปทิตตา  สกุลชัยวาณิชย์ (น้ำ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๙.นายเอกชา  เตชะสุขนิรันดร์ (พู) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๓๐.น.ส.นภัสสร  เรืองศิริ (ตวง) สถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๑.นายอัศนี  ลลิตนันทวัฒน์ (บอมพ์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๓๒.น.ส.สิรีธร  เสริฐสุวรรณกุล (นิล) วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๓.นายฉัตรชัย  ศิริพัฒนกุลขจร (ชื่อ) คณะทรัพยากรณ์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓๔.น.ส.ชนนิกานต์  เรืองฤทธิ์สกุล (อิ๊งค์) คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร อโศก
๓๕.นายกวิน  โล่ห์จินดาพงศ์ (แจมบอง) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๖.นายพรหมมา  พัฒนาประทีป (เฉิน) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๓๗.น.ส.จรุพรรณ  วิศัลย์ศยาพงศ์ (ต้า) คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๘.นายปรินทร์  อินทรศร (ซัน) คณะมีเดียอาร์ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๓๙.นายพบธรรม  สุขทัพภ์ (พบ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔๐.นายภูมิ  เหรียญทวีวัฒนา (ปีเตอร์) – อยู่ระหว่างตัดสินใจเลือก-
๔๑.น.ส.เฌอปราง อารีย์กุล (เฌอปราง) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๒.น.ส.รพีพร  มโนรัตน์ (ฟ้าใส) ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔๓.นายเกียรติคุณ  ว่องพานิช (ภูผา) คณะจิตรกรรมไทย
วิทยาลัยในวังชาย
๔๔.น.ส.ชนิกานต์  เผ่าไพสิฐศรีอนันต์ (คินจัง) คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔๕.นายกฤตณัฐ  พจนาเกษม (ปุณณ์) รอยื่นผลใหม่ปีการศึกษาหน้า
๔๖.น.ส.ณัฏฐา  เมฆะวิภาต (หญิง) คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔๗.น.ส.ศุภนิดา  มหวงศ์วิริยะ (เกรท) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔๘.น.ส.อรพิชญ์  หลิว (เล้ง) คณะศิลปศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ เอกภาษาจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์