ติดต่อโรงเรียน

การเยี่ยมชมโรงเรียน
ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน รวมทั้งพูดคุยกับแนวคิด การจัดการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นต่างๆ ก่อน ทางโรงเรียนยินดีพาท่านเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของทุกเดือนที่มีการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น. (รับกลุ่มละไม่เกิน 30 ท่าน)


ครั้งที่ 1
วันที่ 13 มิถุนายน 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562…คลิก
ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562…คลิก
ครั้งที่ 5 วันที่ 8 สิงหาคม 2562…คลิก
ครั้งที่ 6 วันที่ 22 สิงหาคม 2562…คลิก

การติดต่อศึกษาดูงาน
โรงเรียนรุ่งอรุณเปิดให้หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนรุ่งอรุณตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สัปดาห์ละ 1 หน่วยงาน และจำนวนไม่เกิน 30 ท่าน ตั้งแต่เวลา  08:00 – 12:00 น. โดยให้ท่านทำจดหมายเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งเป้าหมายของการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสนใจ และระดับชั้นที่ต้องการศึกษาดูงาน

ส่งจดหมายมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณ หรือโทรสารเลขที่ 02-8707514  E-Mail : info@roong-aroon.ac.th ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับเพื่อประสานงานกับท่านอีกครั้งหนึ่ง  ขอความกรุณาให้เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่จะติดต่อประสานงานโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

ที่อยู่โรงเรียนรุ่งอรุณ
เลขที่ 391 ถนนพระราม 2 ซอย 33 (ซอยวัดยายร่ม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรศัพท์
  0 2870 7512 – 3, 0 2840 2501-4 โทรสาร  0 2870 7514
E-mail : info@roong-aroon.ac.th

แผนที่การเดินทาง
Google maps

สายรถเมล์ที่ผ่าน  ปอ.34,68,76,140,141,142,147

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.