เยี่ยมชมโรงเรียน

การเยี่ยมชมโรงเรียน (เริ่มตั้งแต่เวลา 09:30-11:30 น.)

  ลำดับขั้นตอนการลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียน

  1. ผู้ปกครองลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นรายบุคคล
  2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนแต่ละรอบไม่เกิน ครอบครัวละ 2 คน จำนวน 10 ครอบครัว ต่อรอบการเยี่ยมชมโรงเรียน
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในวันเยี่ยมชมโรงเรียนเฉพาะรายชื่อที่ระบุมาในแบบสอบถามเท่านั้น(ไม่นำนักเรียนมา)
  4. กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมาเยี่ยมชมในวันที่ลงทะเบียนไว้ให้แจ้งฝ่ายทะเบียนทราบล่วงหน้าก่อน 2 วันทำการ
  5. งดถ่ายภาพขณะร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน

ตารางลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียน

 ที่  วันที่เยี่ยมชมโรงเรียน   ลิงก์สำหรับลงทะเบียน
 1 นัดเยี่ยมชมรอบ วันพุธที่  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ลงทะเบียน
2 นัดเยี่ยมชมรอบ วันพุธที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ลงทะเบียน
3 นัดเยี่ยมชมรอบ วันพุธที่  26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ลงทะเบียน
4 นัดเยี่ยมชมรอบ วันพุธที่  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ลงทะเบียน
5 นัดเยี่ยมชมรอบ วันพุธที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ลงทะเบียน
6 นัดเยี่ยมชมรอบ วันพุธที่  7 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ลงทะเบียน

 

การเยี่ยมชมโรงเรียนรอบถัดไปติดตามได้อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2567