ศึกษาดูงาน

การติดต่อศึกษาดูงาน
โรงเรียนรุ่งอรุณเปิดให้หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนรุ่งอรุณตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สัปดาห์ละ 1 หน่วยงาน และจำนวนไม่เกิน 30 ท่าน ตั้งแต่เวลา  08:00 – 12:00 น. โดยให้ท่านทำจดหมายเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งเป้าหมายของการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสนใจ และระดับชั้นที่ต้องการศึกษาดูงาน

ส่งจดหมายมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณ หรือโทรสารเลขที่ 02-8707514  E-Mail : info@roong-aroon.ac.th ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับเพื่อประสานงานกับท่านอีกครั้งหนึ่ง  ขอความกรุณาให้เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่จะติดต่อประสานงานโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน