ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญาการเรียนรู้
รุ่งอรุณพัฒนาการศึกษา  : พัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศ
รุ่งอรุณของการศึกษา…บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามของเยาวชนให้งอกงาม เรียนรู้และพัฒนาตนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์   ร่วมนำพาสังคมและประเทศไทยไปสู่ความเป็นสังคมอุดมธรรมสืบไป

วิสัยทัศน์
โพธิสัทธา ความเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ปัญญาได้
ชีวิตมนุษย์คือการศึกษา คือการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ ปัญญาในระบบไตรสิกขา
ชุมชนกัลยาณมิตร  มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของสังคมที่มีความเจริญ
การศึกษาองค์รวม คือกระบวนการบูรณาการความรู้ภายนอก (ศาสตร์ต่างๆ) และภายใน (ชีวิต) เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่ฝึกได้ของมนุษย์

๓ องค์ประกอบหลักของการเรียนรู้แบบองค์รวม
๑. การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deeper Learning)
เป้าหมาย……..เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถภายในของมนุษย์
เพื่อส่งเสริม….ผู้เรียนที่ใช้ปัญญาเป็นฐาน
วิธีการ…………การเจริญสติเพื่อการรู้จักตนเอง  การสะท้อนตนเอง  การภาวนา จริยศิลป์  การทำงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

๒. การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing)
เป้าหมาย……..เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง
เพื่อส่งเสริม….ผู้เรียนที่แท้จริง (เรียนรู้ด้วยตนเองและพึ่งพาตนเอง)
วิธีการ…………การเรียนรู้จากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา การเรียนรู้จากการทำโครงงาน การเรียนรู้ผ่านการวิจัยที่บูรณาการกับชีวิตจริง

๓. การเรียนรู้จากการสื่อสาร (Communicative Learning)
เป้าหมาย……..เพื่อแบ่งปันความรู้และความเข้าใจในการสร้างองค์กรการเรียนรู้หรือชุมชนของการปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริม….การมีส่วนร่วมทางสังคมและการสร้างพันธมิตรการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
วิธีการ…………การเรียนรู้จากกลุ่ม  สุนทรียสนทนา  การจัดการความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน การประชุมกลุ่ม  การทำแผนที่คนดี  การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

(ซ้ายไปขวา) ตราสัญลักษณ์โดยลายมือท่านอังคาร กัลยาณพงศ์, ตราสัญลักษณ์แบบลายเส้น, ตราสัญลักษณ์ที่ปรับใช้ในงานพิมพ์, ตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ

แนวคิดการจัดการศึกษาของรุ่งอรุณสะท้อนปรากฏในตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนรุ่งอรุณที่ศิลปินแห่งชาติ  ท่านอังคาร  กัลยาณพงศ์  ได้ออกแบบความหมายไว้  คือ  คล้ายธรรมจักร คือ ดวงใจของการศึกษา เป็นกงล้อที่มีการหมุนทักษิณาวัฏ ในระเบียบของฉัพพรรณรังสี ซึ่งเป็นปณิธานที่เคลื่อนไหวไปสู่การเล็งผลเลิศ ณ สัจธรรมทั้งปวงในสกลจักรวาล

สีประจำโรงเรียน  สีเหลืองทอง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นสาละ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า