การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  สื่อรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

หนังสือชุด “ครูปฐมวัยหัวใจใหม่”

หนังสือชุด “ครูปฐมวัยหัวใจใหม่” เป็นคู่มือสำหรับครูปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ที่ถอดจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมครูอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ ประกอบด้วยหนังสือ ๓ เล่ม ได้แก่

เล่มที่ ๑ ครูนักสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) : บอกเล่าถึงความสำคัญ ทำไมครูต้องสร้างพื้นที่การเรียนรู้? ดีกับเด็กอย่างไร? แล้วดีกับครูอย่างไร? สภาพแวดล้อมแบบไหนที่ช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้? พร้อมแนะ How to การสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งพื้นที่ในวิถีกิจวัตร พื้นที่ในห้องเรียน และพื้นที่นอกห้องเรียน

เล่มที่ ๒ ครูนักออกแบบการเรียนรู้ (Teacher as a Learning Designer) : เปรียบเทียบให้เห็นว่า การที่ครูออกแบบหรือไม่ออกแบบการเรียนรู้นั้น ส่งผลกับครูและเด็กอย่างไร การเรียนรู้แบบไหนที่โดนใจเด็ก แล้วทำอย่างไรครูจึงจะออกแบบการเรียนรู้ที่โดนใจเด็กได้

เล่มที่ ๓ เมื่อครูมองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็ก (Visible Learning) : เด็กปฐมวัยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ถ้าครูมีสายตามองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็กที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น แล้วพาเขาขยายการเรียนรู้จากเรื่องที่เขากำลังสนใจ จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กผลิบานอย่างน่ามหัศจรรย์ แล้วทำอย่างไรครูจึงจะมองเห็น Visible Learning ของเด็ก พบคำตอบได้ในเล่มนี้

หนังสือชุด “ครูปฐมวัยหัวใจใหม่” ทั้งสามเล่มนี้เป็นสื่อใน “โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ระยะที่ ๒ (แม่ครูหัวใจใหม่)” โดยความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันอาศรมศิลป์ และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่ครูปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม สอดคล้องกับพัฒนาการตามธรรมชาติแห่งวัย

ดาวน์โหลดหนังสือ