การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

เมื่อครูมองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็ก (Visible Learning)

วันหนึ่งในฤดูร้อน เด็กๆ อนุบาลห้องสายลมวางแผนกันว่าจะออกไปสำรวจชีวิตสัตว์ในฤดูร้อนรอบๆ บริเวณโรงเรียน แต่ระหว่างทางเด็กคนหนึ่งทำแว่นขยาย (อุปกรณ์สำคัญที่เด็กๆ ตั้งใจเอาไปส่องมด) ตกลงไปในบึงน้ำ! ทันทีที่รู้ว่าแว่นขยายตกน้ำ ความสนใจของเด็กๆ ทั้งกลุ่มก็พุ่งไปที่แว่นขยายในบึงโดยพร้อมเพรียง ทำอย่างไรจึงจะเอาแว่นขยายขึ้นมาได้ แต่ละคนต่างช่วยกันเสนอวิธีการ ณ เวลานั้นไม่มีใครพูดถึงนก มด และสัตว์ที่คิดจะไปดูอีกต่อไป

ครูควรทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้
ชวนเด็กหาวิธีเก็บแว่นขยาย
หรือพาเด็กๆ ไปดูสัตว์กันต่อตามแผนที่วางไว้?

เรื่องราวการเรียนรู้ของเด็กๆ อนุบาลห้องสายลม โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะของครูที่อ่านเด็กออก มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็กตรงหน้า (Visible Learning) รู้ว่าเด็กกำลังสนใจเรื่องอะไร แล้วปรับแผนการเรียนรู้ตามสภาวะการเรียนรู้ของเด็ก ณ ขณะนั้นอย่างทันท่วงที เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากความสนใจของเขาเอง ได้ประลองความรู้กับเรื่องจริงตรงหน้า ขณะที่คอยครูอดทนรอคอย สังเกต และหาจังหวะพาเด็กขยายการเรียนรู้ จนกะทั่งเด็กๆ เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ จากประสบการณ์ตรงด้วยตัวของเขาเอง

เมื่อครูมองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็ก (Visible Learning) เป็นสื่อในโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ระยะที่ 2 (แม่ครูหัวใจใหม่) โดยความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันอาศรมศิลป์ และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อสกัดองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ การมองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Visible Learning) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ท้าทายศักยภาพแห่งวัยของผู้เรียน (Learning Process Design) และการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning Space) แล้วจัดทำเป็นสื่อวีดิทัศน์และหนังสือชุด ครูปฐมวัยหัวใจใหม่ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับครูปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม

สื่อวีดิทัศน์ชุดครูปฐมวัยหัวใจใหม่
– ครูนักออกแบบการเรียนรู้ (Teacher as a Learning Designer)
– ครูนักสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)