การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

ครูนักสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)

เด็กปฐมวัยเรียนรู้ตนและโลกผ่านการเล่น เล่นในห้องเรียน เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เล่นอิสระในธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับธรรมชาติรอบตัว เล่น ทดลอง ลงมือทำ ให้เกิดประสบการณ์ตรง และพัฒนาการทางภาษา และเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องราวนั้นๆ ของเด็กแต่ละคน

ทุกกิจกรรม ทุกการเล่นของเด็กล้วนสัมพันธ์กับพื้นที่ แต่ละพื้นที่ครูมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องอะไร แล้วพื้นที่แบบไหนที่เอื้อให้การ “เล่น ทดลอง ลงมือทำ” ของเด็กไปสู่การเรียนรู้ได้มากที่สุด เป็นโจทย์ที่ครูปฐมวัยจะต้องช่วยกันวิเคราะห์และออกแบบ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์การเรียนรู้ (Learning Vision) เพื่อให้ทุกพื้นที่รอบตัวเด็กเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning Space) ทั้งพื้นที่ในห้องเรียนและพื้นที่นอกห้องเรียน

ครูนักสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้  (Learning Space) เป็นสื่อในโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ระยะที่ 2 (แม่ครูหัวใจใหม่) โดยความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันอาศรมศิลป์ และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อสกัดองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ การมองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Visible Learning) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ท้าทายศักยภาพแห่งวัยของผู้เรียน (Learning Process Design) และการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning Space) แล้วจัดทำเป็นสื่อวีดิทัศน์และหนังสือชุด ครูปฐมวัยหัวใจใหม่ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับครูปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม

สื่อวีดิทัศน์ชุดครูปฐมวัยหัวใจใหม่
เมื่อครูมองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็ก (Visible Learning)
ครูนักออกแบบการเรียนรู้ (Teacher as a Learning Designer)