การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอวิถีการเรียนรู้รุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

ชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19

จากรายงานการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ยังน่าเป็นห่วงและวางใจไม่ได้ เราทุกคนล้วนต้องร่วมมือกันในการที่จะป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงต่อการเป็นผู้แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้จะไม่แสดงอาการในช่วงต้นของการติดเชื้อ การปฏิบัติตามมาตรการ

 • เว้นระยะห่าง
 • ล้างมือบ่อยๆ
 • สวมหน้ากากป้องกัน

ยังคงเป็นมาตรการที่ได้ผล เป็น “การ์ด” ที่แข็งแรงต่อการดูแลตัวเราเอง ดูแลคนรอบข้าง ดูแลชุมชน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ไปด้วยกัน

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ โรงเรียนรุ่งอรุณจะเปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีนักเรียนมาเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชนหนึ่งที่หากไม่มีการจัดการจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดได้มาก จึงต้องคงมาตรการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้

การปฏิบัติตนของนักเรียน

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน หากพบว่าบุคคลใดมีอุณหภูมิ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ จะติดต่อให้ผู้ปกครองพานักเรียนกลับไปพบแพทย์
 • สวมหน้ากาอนามัย
 • ล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสิ่งต่างๆ
 • เว้นระยะห่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • นำของใช้ส่วนตัวมาทุกวัน ได้แก่ กล่องข้าว ช้อนส้อม กระติกน้ำ ผ้าเช็ดมือ โดยนักเรียนนำกล่องข้าวกลับไปล้างที่บ้าน

การรับส่งนักเรียน

 • ผู้ปกครองส่งและรับนักเรียน ณ จุดรับ-ส่ง (ตามเวลาที่แจ้งในจดหมายถึงผู้ปกครอง) โดยวิธีการเช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
 • นักเรียนทุกระดับชั้นเริ่มเรียนเวลา ๙.๐๐ น. (มาโรงเรียนได้ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. เป็นต้นไป)
 • จัดเวลาเลิกเรียนเหลื่อมกัน (ตามเวลาที่แจ้งในจดหมายถึงผู้ปกครอง) เพื่อลดความแออัดในโรงเรียน และเพิ่มความสะดวกในการรับนักเรียน

จากภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันเรียนรู้และปรับตัวกับชีวิตวิถีใหม่ได้เป็นอย่างดี แม้แต่น้องเล็กระดับชั้นอนุบาล ก็ค่อยๆ เรียนรู้และปรับตัว จนสามารถพึ่งพาตัวเองได้

เมื่อมาถึงโรงเรียน เด็กๆ อนุบาลค่อยๆ เรียนรู้ขั้นตอนการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนที่เป็นวิถีใหม่ รู้ว่าต้องทำอะไรในขั้นตอนไหน เตรียมตัวเองให้พร้อมในแต่ละขั้นตอน สังเกตและเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆ บนพื้นที่คุณครูทำไว้เพื่อการเว้นระยะห่าง และสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยคุณครูไม่ต้องช่วยบอกเหมือนช่วงแรกๆ

เด็กๆ รู้จักดูแลข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ส่วนตัว จัดเก็บข้าวของต่างๆ ในตำแหน่งแห่งที่ใหม่ การดูแลชีวิตประจำวันของตนเอง ทั้งการเล่นและทำกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่าง การรับประทานอาหารที่ต้องดูแลภาชนะและพื้นที่ การล้างมืออย่างถูกวิธีหลังจากสัมผัสสิ่งต่างๆ ตลอดจนการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวกลับบ้านในแต่ละวัน

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยมีกัลยาณมิตร คือ คุณครูและคุณพ่อคุณแม่ เปิดพื้นที่ เปิดโอกาส ให้เขาได้ลงมือทำด้วยตัวเอง  แล้วคอยพาเขาสะท้อนการเรียนรู้ ให้เขาเกิดความเข้าใจว่า เขาทำสิ่งนี้ได้ เขาทำสิ่งนี้เป็น เขามีความสามารถ อยู่ได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นคุณค่าที่บอกสอนกันไม่ได้ แต่ #เป็นปัญญาที่มาพร้อมกับการลงมือทำ จนสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตัวเด็กเองในที่สุด

แล้วพบกันในภาคเรียนที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นี้
พกสติทุกสเต็ป • เว้นระยะห่าง • ล้างมือบ่อยๆ • สวมหน้ากากป้องกัน