25ปีรุ่งอรุณ,  Video,  รศ.ประภาภัทร นิยม,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

๒๕ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ วิถีการเรียนรู้สู่ปัญญา โดย รศ.ประภาภัทร นิยม

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้มาล้อมวงสนทนากับคุณครูคณะทำงาน ๒๕ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ บอกเล่าถึงที่มาของการก่อตั้งโรงเรียน ที่สำเร็จขึ้นได้ด้วยคุณูปการของครูบาอาจารย์ ดังเช่น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี  ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์  ศ.พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง  ผศ.กิติยวดี บุญซื่อ  ตลอดจนปราชญ์ด้านการศึกษาของไทยหลากหลายท่าน ที่ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการจัดการศึกษาของรุ่งอรุณ นับตั้งแต่ช่วงเตรียมการก่อตั้งโรงเรียนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

“…มีความเชื่ออยู่ว่า การเรียนต้องเป็นแบบบูรณาการ เป็นบูรณาการที่เด็กเข้าถึงได้ เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก เด็กสนใจ ก็จับหลักนี้ การศึกษาสู่ชีวิต มาเป็นหลักในช่วงแรกๆ

…ไปปรึกษาท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยฺุตโต) ที่วัด ก็พยายามที่จะถอดรหัสการสอนของพระพุทธเจ้า วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า ท่านหยิบเรื่องของคนคนนั้นนั่นล่ะ ขึ้นมาพลิกมุมใหม่ แล้วคนที่เป็นเจ้าของเรื่องก็เข้าใจ แล้วก็เกิดสติปัญญาได้ เราก็พยายามที่จะ ใช้แนวนั้น จึงมีรากฐานของวิถีพุทธ เรื่องวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการขึ้นมา เข้าใจง่ายนะ ทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กเกิดสติปัญญาทันที กับทุกโอกาส ทุกเรื่อง ทุกชั่วโมงที่เรียน อย่าให้พลาด

…วิธีสอนให้เกิดสติปัญญา สอนจากเรื่องอะไรก็ได้ ทุกเรื่องสามารถให้เกิดสติปัญญาได้”
– รศ.ประภาภัทร นิยม

โรงเรียนรุ่งอรุณเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยจัดการเรียนรู้ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๔ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๒๗ คน และได้ทำการศึกษาตลอดมาจนย่างเข้าสู่ปีที่ ๒๖ ด้วยเชื่อมั่นและศรัทธาในปัญญาการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์ โดยมีศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเยี่ยงอย่าง สู่เป้าหมายสำคัญของการทำการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนไปให้ถึงสติปัญญา