25ปีรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

นิทรรศการศิลปะดลใจ ๒๕ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ

“นิทรรศการศิลปะดลใจ ๒๕ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ”
วันที่ ๑๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ เรือนรสิกคาม (เรือนศิลปะ) และโถงรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
.

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินดลใจ คุณครูศิลปะ และนักเรียนรุ่งอรุณ เพื่อบอกเล่าการจัดการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนรุ่งอรุณตลอด ๒๕ ปีที่ผ่านมา ที่ใช้ศิลปะเป็นสื่อให้นักเรียนได้ฝึกตนเองทั้งด้านทักษะฝีมือและคุณภาพภายใน พากลับเข้าไปเรียนรู้ตัวเองผ่านการทำงานศิลปะในรูปแบบ ‘จริยศิลป์’ และ ‘ศิลปภาวนา’ เป็นศิลปะเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ห้อง Hall of Frame จัดแสดงผลงานของ “ศิลปินดลใจ” ศิลปินผู้เป็นทั้งครูและเป็นแรงบันดาลใจให้กับครูและครูรุ่งอรุณตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน ประกอบด้วย

  • พระพิพิธพัฒนาทร (หลวงพ่อสมชาย ฉันทสโร) เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม พระนักพัฒนาผู้ใช้ศิลปะสร้างกุศล
  • พระอาจารย์จิตร์ จิตฺตสํวโร หรือ ‘หลวงพี่โก๋’ ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูและนักเรียนรุ่งอรุณได้มี ‘สติ’ เป็นเพื่อนใจในการทำงานและการเรียนรู้
  • ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ กวีและจิตรกร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี ๒๕๓๒ ผู้เมตตาออกแบบตราโรงเรียนรุ่งอรุณไว้เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้นำมาจัดแสดงไว้ในห้องนี้ด้วย
  • อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง ครูช่างผู้วางรากฐาน ‘จริยศิลป์’ จนงอกงามผลิบานในชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์
  • อ.สมภพ บุตรราช ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานให้เรากลับมาเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งสามัญ ที่แฝงสัจธรรมอันลึกซึ้งว่าเราทุกคนนั้นมาจากดิน สูงหรือต่ำนั้นเป็นเพียงสมมติ และในที่สุดจะกลับคืนสู่ดินเช่นเดียวกัน
  • อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินผู้นำเสนอกระบวนการ ‘ศิลปะภาวนา’ ในงานระพีเสวนาครั้งที่ ๔ ศิลปะหลอมรวมใจ ‘ศิลปะภาวนา’ จึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนศิลปะในรุ่งอรุณมาจนถึงปัจจุบัน
  • อ.ชิน ประสงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้ปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์

ห้องจัดแสดงผลงานของครูศิลปะ นักเรียนประถมศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษา และนักเรียนสตูดิโอศิลปะและการออกแบบเพื่อการตื่นรู้ (Studio of Creative and Arts) ระดับมัธยมปลาย ตัวอย่างเช่น งานวาดเส้นแบบคอนทัวร์ (Contour drawing) ของนักเรียนประถมปลาย ที่วาดเส้นแบบไม่มองมือ ปิดวาจา ลากเส้นโดยไม่ยกมือจนทำงานเสร็จ มีสมาธิตั้งมั่น สังเกตอย่างตรงไปตรงมา วาดเส้นสิ่งที่เห็นตามความเป็นจริง ควบคู่กับการสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตนเอง

งานวาดเส้นทิวทัศน์ธรรมชาติในโรงเรียนของนักเรียนมัธยม เป็นงานศิลปะภาวนาที่ใช้การวาดเส้นเป็นเครื่องมือเพื่อขัดเกลาตนเองให้เป็นผู้ที่มีสายตาและจิตใจที่ละเอียดประณีต มองเห็นความงามและรับรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง สังเกตสภาวะภายในของตนเองแล้วปรับท่าทีหรือวางใจในระหว่างทำงานได้เป็นปกติ

งานศิลปะที่เชื่อมโยงกับโครงงานบูรณาการของนักเรียนประถมต้น รวมทั้งงานทอ งานไม้ และงานปั้น ที่จัดแสดงอยู่ในเรือนศิลปะและบริเวณโดยรอบ

นิทรรศการศิลปะดลใจ ๒๕ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ จัดแสดงจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ เชิญชวนชาวชุมชนรุ่งอรุณแวะเวียนไปชมกันได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.