ศิษย์เก่า

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.๖ รุ่นที่ ๒๐